Nejvíce kladené otázky

Projděte si často kladené otázky k projektu Plzně 2015 a pokud nenaleznete tu pravou otázku či odpověď, zeptejte se nás zde.

Co je to Evropské hlavní město kultury?

Evropské hlavní město kultury je jedním z nejúspěšnějších projektů Evropské unie. Jedná se o prestižní titul, jehož plodů občané města a regionu užívají nejen v daném roce, ale zejména v letech a desetiletích následujících.

Projekt „Evropské hlavní město kultury“ vznikl s cílem přispět ke sbližování evropských občanů. Na základě této myšlenky a z podnětu Meliny Mercouri (řecká ministryně kultury) jej zavedla Rada ministrů Evropské unie v červnu 1985. Od té doby má Evropské hlavní město kultury čím dál větší návštěvnost. Kulturní a sociálně ekonomický dopad je rovněž pozoruhodný. V souvislosti s rozšířením Evropské unie se v současné době uvedeným titulem každoročně pyšní dvě města dvou zemí EU. Rok 2015 je vyhrazen pro Českou republiku a Belgii.

Proč Plzeň vyhrála kandidaturu?

 • naplnila kritéria hodnocení projektu mezinárodní porotou (evropský rozměr – evropské vazby a zkušenosti členů týmu dosáhla vynikající rovnováhy mezi kulturními projekty plánovanými na rok 2015 a regenerací města využila kultury jako katalyzátoru rozvoje město a občané a aktivní zapojení (participace) do kandidatury a podpora širokého spektra aktérů reprezentujících různé zájmy)
 • má velký kreativní potenciál i tradici, zároveň potřebuje nový impuls k tomu, aby vytvořila zázemí pro současné umění
 • má všechny předpoklady reprezentovat v roce 2015 Českou republiku a může být přínosem i inspirací pro EU
 • titul pomůže řešit také nelehké problémy města týkající se integrace cizinců, motivace studentů zůstat či usadit se v Plzni a řadu dalších

Čím je Plzeň jedinečná?

 • propojením nových technologií s uměním (např. Techmanie, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara)
 • architektonickým odkazem Adolfa Loose (po Vídni nejvíce interiérů v Evropě), oběma synagogami (Velká synagoga – třetí největší v Evropě)
 • barokní architekturou v regionu: Jan Blažej Aichel Santini - kláštery Plasy a Kladruby; Dientzenhofer - klášter Kladruby, Přeštice, Nepomuk…
 • inspirativními osobnostmi Jiřího Trnky či Ladislava Sutnara
 • výjimečnou přátelskou atmosférou – synergie geografické polohy, lidské dimenze a kulturní tradice – přirozené setkávání a prolínání místních obyvatel s návštěvníky, přistěhovalci i studenty
 • širokou škálou kulturních akcí s evropským přesahem: například Mezinárodní festival Divadlo, Finále Plzeň, Jazz bez hranic, Smetanovské dny Plzeň (mezinárodní hudební festival a mezioborová konference, probíhá již od roku 1981), Skupova Plzeň
 • solidní škálou kulturních akcí s velkým potenciálem (například Divadelní léto pod Plzeňským nebem, Animánie, Živá ulice)
 • existencí kulturní vize města, zapojení veřejnosti při tvorbě Programu rozvoje kultury až do roku 2019
 • schváleným podílem města na podpoře kulturních aktivit ve výši 9 % rozpočtu
 • …a v neposlední řadě výborným pivem, které má světové renomé! 

Díky čemu Plzeň v klání o titul s Ostravou vyhrála?

Kreativní přístup ke všem aspektům života města může zásadním způsobem proměnit jeho tvář. Hovoříme o kultuře v nejširším smyslu slova, tedy nejen o umění, ale i o tom, jak se lidem ve městě žije, zda mohou volně tvořit, podílet se na dění ve veřejném prostoru, ovlivňovat vzhled města atd. Projekt otevírá celou škálu nových témat a nebojí se ani témat palčivých či kontroverzních.

Projekt Evropské hlavní město kultury má pomoci zejména městům, u nichž je pravděpodobnost, že budou z titulu těžit řadu let po něm. O to se Plzeň snaží například plánem na vybudování multifunkčního kulturního centra Světovar, které oživí dění v areálu bývalých kasáren nejen v roce 2015, ale díky připravené koncepci dalšího užívání bude občanům sloužit jako komunitní a kulturní zázemí dlouhodobě. 

Důležitá je také evropská dimenze projektu. Plzeň spolupracuje s více než 70 městy v Evropě a tato spolupráce se bude nadále rozvíjet.

A v neposlední řadě bylo důvodem úspěchu také našení Plzeňanů a zápal týmu, který vizi projektu Plzeň 2015 připravil. Originalitu a nápaditost výběrová komise vyzdvihla i ve svém zdůvodnění udělení titulu.

Jaká je hlavní myšlenka projektu Plzeň 2015?

Naplnění vize otevřeného kulturního města, a to ve všech významech slova kultura. Mottem je Pilsen, Open Up! - Otevři si Plzeň!, tedy otevřenost novým myšlenkám, inovaci, kreativitě a novým uměleckým proudům, směrem k vlastním občanům i Evropě a transparentnost. Jde o otevření nového prostoru pro menšinové žánry a směry, multikulturní společnost, mezigenerační dialog, propojení umění a byznysu, vědy a hry, kultury a vzdělávání, umění a technologií, kreativity a relaxace, veřejných prostor a umění apod. 

Spolupracujete s dobrovolníky?

Dobrovolníci hrají významnou roli při realizaci projektu. Podporují a ovlivňují samotný projekt, ať už jsou to místní obyvatelé, nebo mladí evropští dobrovolníci z ostatních členských států.

Náš systém práce s dobrovolníky je součástí širšího projektu participace s názvem Klub strážných andělů Plzně 2015. Název má svou symboliku nejen v ochranitelské roli dobrovolníka, ale také v tom, že město Plzeň má anděla ve znaku. Lidé, kteří se jimi chtějí stát, se mohou hlásit prostřednictvím našeho webu. Program zahrnuje různé úrovně zapojení.

Cílem Klubu strážných andělů je aktivizovat co největší část veřejnosti žijících nejen v Plzni a jejím okolí, ale i občanů z celé země či zahraničí. V současné době čítá Klub strážných andělů několik stovek oficiálně zaregistrovaných podporovatelů. V roce 2011 se do realizace projektů Plzeň 2015 přímo zapojilo přes dvě desítky dobrovolníků, včetně velmi přínosné pomoci studentů ze sítě ESN - Erasmus student network při ZČU během konference Den Evropy. Zároveň jsme dlouhodobě spolupracujeme s dobrovolníky z Německa.

Co je Cena Meliny Mercouri?

Je to vlastně finanční příspěvek ve výši 1,5 milionů eur Evropským hlavním městům kultury na podporu jejich činnosti. Nedává se však automaticky. Město si cenu bude muset zasloužit tím, že splní 80 % závazků, které jsou obsaženy v projektu a že bude respektovat připomínky výběrové komise a monitorovacího výboru. Na prvním neformálním monitoringu příprav projektu v listopadu 2011 v Bruselu komise zdůraznila jako podmínku získání ceny a jako investiční prioritu realizaci revitalizace Kulturní továrny Světovar. 

Jakými částkami se na projektu podílí stát, město a kraj?

Na financování projektu Plzeň 2015 se k městu Plzni a Ministerstvu kultury ČR memorandem připojil i Plzeňský kraj, pozitivní reakce ohledně finanční podpory projektu se ozývají také od firem.

Projekt sleduje evropský model vícezdrojového financování, tzn. veřejná správa (město, kraj, stát), podnikatelský sektor, fondy EU a další zdroje včetně vlastních příjmů z činnosti.

  Ministerstvo kultury Město Plzeň EU – Cena Meliny MercouriOstatní (švýc.fondy, Cíl 3 aj.) Plzeňský kraj Ostatní (švýc.fondy, Cíl 3 aj.) Privátní sektor, vstupné apod. - předpoklad CELKEM
2011   17     0,5   17,5
2012 12,1 19   3,2 0,8 1,4 36,5
2013 20 21,6   1,5 2,6 1,3 47
2014 20 46,4 39 2 1,7 2 111,1
2015 40 111,6   5 3,4 25 185
2016   2,7         2,7
  91.2 218,3 39 11,7 9 29,7 399,8
  23% 54% 10% 3% 2% 8% 100%

pozn. Dalších cca 30 mil. Kč z rozpočtu Plzeňského kraje bude použito na projekty vybrané programovou radou (mohou mezi nimi být i další projekty Plzeň 2015, o.p.s), celkový rozpočet tak činí 430 miliónů Kč. Dále budou podpořeny projekty, které přímo realizují krajské příspěvkové organizace. Do celkového rozpočtu projektu lze zahrnout i držitele čtyřletých grantů a investiční projekty města.

 

Co bude po roce 2015?

Klíčovým úkolem společnosti Plzeň 2015, o.p.s. je připravit dlouhodobě udržitelný program, který zachová odkaz projektu Evropské hlavní město kultury pro Plzeň do budoucna.

Program pro rok 2015 by neměl být ohraničen koncem roku 2015, měl by být novým začátkem kulturního života v Plzni. 

Mezi větší projekty, které zůstanou i po roce 2015, patří například:

 • Everfund: webová platforma, která umožňuje podporovat projekty se zapojením individuálních dárců a která funguje na principu crowfundingu.
 • program Pěstuj prostor: zapojení obyvatel do zlepšování veřejného prostoru města
 • kulturní fabrika Světovar a kreativní inkubátor
 • podpora cestovního ruchu – speciální mapy a průvodci: Zelená mapa Plzně, Plzeňský architektonický manuál, stezky průmyslového dědictví
 • Krekr – projekt inovace ve firmách prostřednictvím uměleckých intervencí ve spolupráci se švédskou společností TILLT
 • strategické zaměření na západočeské baroko jako marketingovou značku pro regionální cestovní ruch
 • park svatého Jiří jako land artový park se zapojením veřejnosti

Nenašli jste odpověď na svoji otázku. Napište nám